statut

Wyciąg ze statutu.

10

Celem Fundacji jest wspieranie i kształtowanie młodzieży w inicjatywach oświatowych, oświatowo-wychowawczych, społecznych i kulturalnych, w życiu społecznym i gospodarczym.

11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w oparciu o naukę społeczną Kościoła Katolickiego poprzez:

 1. Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę, wychowanie i sport;
 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 3. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 5. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Turystykę i krajoznawstwo;
 7. Organizowanie i wspieranie:
 8. Konferencji, zjazdów, seminariów i kursów popularyzatorskich i szkoleniowych;
 9. Konkursów na prace naukowe, programy szkoleniowe, programy kształceniowe, programy informacyjne i projekty społeczne,
 10. Stypendiów
 11. Inicjonowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących propagowaniu idei ochrony życia, będącego fundamentalnym dobrem człowieka;
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. Działalność wydawniczą;
 14. Podejmowanie działań integracyjnych osób realizujących ideę Fundacji;
 15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 16. Troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 17. Troska o dziedzictwo i tradycję;
 18. Troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 19. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego bądź pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
  12
 20. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej w zakresie określonym przez Fundatora lub postanowienia Statutu.
 21. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 22. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 23. Edukacja (85.)
 24. Zakwaterowanie (55.)
 25. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56.)
 26. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1)
 27. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93.)
 28. Wydawanie książek (58.11.Z)
 29. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków(58.14.Z)
 30. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
 31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 32. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (28.20.Z)
 33. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 34. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
 35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.82.Z)
 36. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z)
 37. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
 38. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.12.Z)
 39. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)
 40. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
 41. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
 42. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 43. Działalność fotograficzna (74.20.Z)
 44. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 45. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 46. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
 47. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
 48. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 49. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 50. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 51. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 52. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 53. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
 54. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.9)

Z kapitału założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł

 1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej także środki pochodzące z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz środki z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami” lub wewnątrz struktury organizacyjnej bez wyodrębnienia.
 3. Decyzję w przedmiocie zakresu działania zakładów bądź prowadzenia działalności wewnątrz struktury organizacyjnej – bez wyodrębnienia, zakresu uprawnień i obowiązków naczelników zakładów w przypadku ich utworzenia oraz regulamin organizacyjny zakładów, formy, metod i zakresu prowadzonej działalności podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku utworzenia zakładu – jego działaniem kieruje naczelnik zakładu jednoosobowo ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Kontakt

Konto 58 1090 1753 0000 0001 4190 6557

Adres siedziby

Instytut M jak młodzież
Ul. Szosowa 17
07-306 Brok

Biuro
ul. Krasickiego 16,
05-070 Sulejówek

KRS 0000768136
REGON: 382505089
NIP: 822-237-48-28

Wyślij wiadomość

2 + 2 =